Ốp chống bẩn tích hợp sạc nam châm hỗ trợ sạc không dây 𝗠𝗮𝗴𝘀𝗮𝗳𝗲 𝗦𝗶𝗹𝗶𝗰𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗮𝘀𝗲 𝗶𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 𝟭𝟮/𝟭𝟮𝗣𝗿𝗼 • 𝟭𝟮𝗣𝗿𝗼 𝗠𝗮𝘅

280,000 

Mô tả

Ốp chống bẩn tích hợp sạc nam châm hỗ trợ sạc không dây 𝗠𝗮𝗴𝘀𝗮𝗳𝗲 𝗦𝗶𝗹𝗶𝗰𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗮𝘀𝗲

📱 𝗶𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 𝟭𝟮/𝟭𝟮𝗣𝗿𝗼 • 𝟭𝟮𝗣𝗿𝗼 𝗠𝗮𝘅